Privacyverklaring

Privacyverklaring DubbelDwars Advies

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 maart 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Wendy Dubbeld

DubbelDwars Advies

Kanaalweg 3

1767 EA Kolhorn

DubbelDwars Advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens 

DubbelDwars Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Functie en organisatie
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht 
 • Leeftijdsindicatie (alleen ten behoeve van promotieonderzoek)
 • Inhoud van communicatie
 • Indien relevant: factureringsgegevens of bankrekeningnummer

Doeleinden 

DubbelDwars Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Analyseren van informatie ten behoeve van promotieonderzoek;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdatDubbelDwars Advies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn het op zo goed mogelijke wijze kunnen uitvoeren van de dienstverlening en haar financiële belangen behartigen.

Bij verwerking van persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke toestemming, wordt de toestemmingexpliciet gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan DubbelDwars Advies persoonsgegevens uitwisselen. DubbelDwars Advies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen en onze boekhouder. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer DubbelDwars Advies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. DubbelDwars Advies zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Apple of Google cloudopslag, Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

DubbelDwars Advies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Sommige gegevens moeten langer bewaard worden, omdat DubbelDwars Advies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft DubbelDwars Advies passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo worden uw gegevens online beveiligd met passwords bewaard en mocht er ergens op een fysiek document persoonsinformatie staan, dan wordt deze achter slot en grendel bewaard.

Uw rechten

U heeft het recht om DubbelDwars Advies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 week een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u DubbelDwars Advies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Wendy Dubbeld, DubbelDwars Advies, Kanaalweg 3, 1767 EA Kolhorn of wendy@dubbeldwarsadvies.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door DubbelDwars Advies, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 maart 2018.

DubbelDwars Advies kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.